Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:3

New American Standard Bible
Matthew 24:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As He was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately, saying, ""Tell us, when will these things happen, and what {will be} the sign of Your coming, and of the end of the age?"
NA26 – Καθημένου (5740) δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον (5656) αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ ἰδίαν λέγοντες, (5723) Εἰπὲ (5628) ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, (5704) καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος.
WH – καθημενου (5740) δε αυτου επι του ορους των ελαιων προσηλθον (5627) αυτω οι μαθηται κατ ιδιαν λεγοντες (5723) [ ειπον (5628) | ειπε (5628) ] ημιν ποτε ταυτα εσται (5695) και τι το σημειον της σης παρουσιας και συντελειας του αιωνος
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܙܰܝܬ݁ܶܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܒ݁ܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܘܠܶܗ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ ܘܡܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile