Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:30

New American Standard Bible
Matthew 24:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the SON OF MAN COMING ON THE CLOUDS OF THE SKY with power and great glory.
NA26 – καὶ τότε φανήσεται class="show tvm">(5691) τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται class="show tvm">(5695) πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται class="show tvm">(5695) τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον class="show tvm">(5740) ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς·
WH – και τοτε φανησεται class="show tvm">(5691) το σημειον του υιου του ανθρωπου εν ουρανω και τοτε κοψονται class="show tvm">(5695) πασαι αι φυλαι της γης και οψονται class="show tvm">(5695) τον υιον του ανθρωπου ερχομενον class="show tvm">(5740) επι των νεφελων του ουρανου μετα δυναμεως και δοξης πολλης
PES – ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܢܺܝܫܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܰܪܩܕ݂ܳܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܥܰܠ ܥܢܳܢܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܚܰܝܠܳܐ ܘܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile