Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:49

New American Standard Bible
Matthew 24:49
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and he begins to beat his fellow slaves, and he eats and drinks with those habitually drunk;
NA26 – καὶ ἄρξηται τύπτειν (5721) τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, ἐσθίῃ (5725) δὲ καὶ πίνῃ (5725) μετὰ τῶν μεθυόντων, (5723)
WH – και αρξηται (5672) τυπτειν (5721) τους συνδουλους αυτου εσθιη (5725) δε και πινη (5725) μετα των μεθυοντων (5723)
PES – ܘܰܢܫܰܪܶܐ ܠܡܶܡܚܳܐ ܟ݁ܢܰܘܳܬ݂ܶܗ ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܘܫܳܬ݂ܶܐ ܥܰܡ ܪܰܘܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile