Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:51

New American Standard Bible
Matthew 24:51
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and he will cut him in two and assign him a place with the hypocrites; in that place there will be weeping and gnashing of teeth.
NA26 – καὶ διχοτομήσει (5692) αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· (5692) ἐκεῖ ἔσται (5704) κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
WH – και διχοτομησει (5692) αυτον και το μερος αυτου μετα των υποκριτων θησει (5692) εκει εσται (5695) ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων
PES – ܘܢܶܦ݂ܠܓ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܘܰܢܣܺܝܡ ܡܢܳܬ݂ܶܗ ܥܰܡ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܶܟ݂ܝܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile