Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:6

New American Standard Bible
Matthew 24:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And you will be hearing of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for {those things} must take place, but {that} is not yet the end.
NA26 – μελλήσετε (5692) δὲ ἀκούειν (5721) πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε, (5720) μὴ θροεῖσθε· (5744) δεῖ (5904) γὰρ γενέσθαι, (5635) ἀλλ οὔπω ἐστὶν (5748) τὸ τέλος.
WH – μελλησετε (5692) δε ακουειν (5721) πολεμους και ακοας πολεμων ορατε (5720) μη θροεισθε (5744) δει (5719) γαρ γενεσθαι (5635) αλλ ουπω εστιν (5719) το τελος
PES – ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܡܶܫܡܰܥ ܩܺܐܪܣܶܐ ܘܫܶܡܥܳܐ ܕ݁ܰܩܪܳܒ݂ܶܐ ܚܙܰܘ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݁ܰܘܕ݂ܽܘܢ ܘܳܠܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile