Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 25:10

New American Standard Bible
Matthew 25:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But while they were on their way to buy {the oil,} the groom came, and those who were ready went in with him to the wedding feast; and the door was shut.
NA26 – ἀπερχομένων (5740) δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι (5658) ἦλθεν (5627) νυμφίος, καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον (5627) μετ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ ἐκλείσθη (5681) θύρα.
WH – απερχομενων (5740) δε αυτων αγορασαι (5658) ηλθεν (5627) ο νυμφιος και αι ετοιμοι εισηλθον (5627) μετ αυτου εις τους γαμους και εκλεισθη (5681) η θυρα
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܙܰܠ ܠܡܶܙܒ݁ܰܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܥܰܠ ܥܰܡܶܗ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܚܠܽܘܠܳܐ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܚܶܕ݂ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile