Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:15

New American Standard Version
Matthew 26:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and said, ""What are you willing to give me to betray Him to you?" And they weighed out thirty pieces of silver to him.
NA26 – εἶπεν, (5627) Τί θέλετέ (5719) μοι δοῦναι (5629) κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω (5692) αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν (5627) αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια.
WH – ειπεν (5627) τι θελετε (5719) μοι δουναι (5629) καγω υμιν παραδωσω (5692) αυτον οι δε εστησαν (5656) αυτω τριακοντα αργυρια
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܠܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܩܺܝܡܘ ܠܶܗ ܬ݁ܠܳܬ݂ܺܝܢ ܕ݁ܟ݂ܶܣܦ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile