Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:28

New American Standard Bible
Matthew 26:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for this is My blood of the covenant, which is being poured out for many for forgiveness of sins.
NA26 – τοῦτο γάρ ἐστιν (5748) τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον (5746) εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
WH – τουτο γαρ εστιν (5719) το αιμα μου της διαθηκης το περι πολλων εκχυννομενον (5746) εις αφεσιν αμαρτιων
PES – ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܶܡܝ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܠܳܦ݂ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ ܠܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܛܳܗܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile