Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:29

New American Standard Bible
Matthew 26:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it with you, new, in My Father's kingdom."
NA26 – λέγω (5719) δὲ ὑμῖν, οὐ μὴ πίω (5632) ἀπ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω (5725) μεθ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου.
WH – λεγω (5719) δε υμιν ου μη πιω (5632) απ αρτι εκ τουτου του γενηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πινω (5725) μεθ υμων καινον εν τη βασιλεια του πατρος μου
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܶܐ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܦ݂ܶܬ݁ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܶܫܬ݁ܶܝܘܗ݈ܝ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile