Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:35

New American Standard Bible
Matthew 26:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Peter said to Him, "Even if I have to die with You, I will not deny You!" All the disciples said the same thing as well.
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ Πέτρος, Κἂν δέῃ (5902) με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, (5629) οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. (5695) ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν. (5627)
WH – λεγει (5719) αυτω ο πετρος καν δεη (5725) με συν σοι αποθανειν (5629) ου μη σε απαρνησομαι (5695) ομοιως και παντες οι μαθηται ειπαν (5627)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܰܡܡܳܬ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܳܐ ܐܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܳܟ݂ ܘܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile