Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:41

New American Standard Bible
Matthew 26:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Keep watching and praying, so that you do not come into temptation; the spirit is willing, but the flesh is weak."
NA26 – γρηγορεῖτε (5720) καὶ προσεύχεσθε, (5737) ἵνα μὴ εἰσέλθητε (5632) εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον δὲ σὰρξ ἀσθενής.
WH – γρηγορειτε (5720) και προσευχεσθε (5737) ινα μη εισελθητε (5632) εις πειρασμον το μεν πνευμα προθυμον η δε σαρξ ασθενης
PES – ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ ܘܨܰܠܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܠܽܘܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܪܺܝܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile