Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:65

New American Standard Bible
Matthew 26:65
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the high priest tore his robes and said, "He has blasphemed! What further need do we have of witnesses? See, you have now heard the blasphemy;
NA26 – τότε ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων, (5723) Ἐβλασφήμησεν· (5656) τί ἔτι χρείαν ἔχομεν (5719) μαρτύρων; ἴδε (5657) νῦν ἠκούσατε (5656) τὴν βλασφημίαν·
WH – τοτε ο αρχιερευς διερρηξεν (5656) τα ιματια αυτου λεγων (5723) εβλασφημησεν (5656) τι ετι χρειαν εχομεν (5719) μαρτυρων ιδε (5628) νυν ηκουσατε (5656) την βλασφημιαν
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܨܰܪܺܝ ܡܳܐܢܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܓ݁ܰܕ݁ܶܦ݂ ܡܳܢܳܐ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܝܢ ܠܰܢ ܣܳܗܕ݁ܶܐ ܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile