Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:73

New American Standard Bible
Matthew 26:73
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – A little later the bystanders came up and said to Peter, ""Surely you too are {one} of them; for even the way you talk gives you away."
NA26 – μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες (5631) οἱ ἑστῶτες (5761) εἶπον (5627) τῷ Πέτρῳ, Ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ, (5748) καὶ γὰρ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ. (5719)
WH – μετα μικρον δε προσελθοντες (5631) οι εστωτες (5761) ειπον (5627) τω πετρω αληθως και συ εξ αυτων ει (5719) και γαρ η λαλια σου δηλον σε ποιει (5719)
PES – ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܕ݁ܶܝܢ ܩܪܶܒ݂ܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܳܦ݂ ܡܰܡܠ݈ܠܳܟ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܘܕ݁ܰܥ ܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile