Lectionary Calendar
Thursday, May 23rd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:1

New American Standard Bible
Matthew 27:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when morning came, all the chief priests and the elders of the people conferred together against Jesus to put Him to death;
NA26 – Πρωΐας δὲ γενομένης (5637) συμβούλιον ἔλαβον (5627) πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι (5658) αὐτόν·
WH – πρωιας δε γενομενης (5637) συμβουλιον ελαβον (5627) παντες οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου κατα του ιησου ωστε θανατωσαι (5658) αυτον
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܘܳܐ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܡܶܠܟ݁ܳܐ ܢܣܰܒ݂ܘ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܢܡܺܝܬ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile