Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:13

New American Standard Version
Matthew 27:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then Pilate *said to Him, ""Do You not hear how many things they testify against You?"
NA26 – τότε λέγει (5719) αὐτῷ Πιλᾶτος, Οὐκ ἀκούεις (5719) πόσα σου καταμαρτυροῦσιν; (5719)
WH – τοτε λεγει (5719) αυτω ο πιλατος ουκ ακουεις (5719) ποσα σου καταμαρτυρουσιν (5719)
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܟ݁ܡܳܐ ܡܰܣܗܕ݂ܺܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile