Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:14

New American Standard Bible
Matthew 27:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And {still} He did not answer him in regard to even a single charge, so the governor was greatly amazed.
NA26 – καὶ οὐκ ἀπεκρίθη (5662) αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν (5721) τὸν ἡγεμόνα λίαν.
WH – και ουκ απεκριθη (5662) αυτω προς ουδε εν ρημα ωστε θαυμαζειν (5721) τον ηγεμονα λιαν
PES – ܘܠܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܶܗ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܠܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܛܳܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile