Lectionary Calendar
Monday, May 20th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:27

New American Standard Bible
Matthew 27:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the soldiers of the governor took Jesus into the Praetorium and gathered the whole {Roman} cohort around Him.
NA26 – Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλαβόντες (5631) τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον (5627) ἐπ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν.
WH – τοτε οι στρατιωται του ηγεμονος παραλαβοντες (5631) τον ιησουν εις το πραιτωριον συνηγαγον (5627) επ αυτον ολην την σπειραν
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܕ݁ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘܗ݈ܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܠܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܢ ܘܰܟ݂ܢܰܫܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܐܶܣܦ݁ܺܝܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile