Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:34

New American Standard Bible
Matthew 27:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – they gave Him wine mixed with bile to drink; and after tasting {it,} He was unwilling to drink {it.}
NA26 – ἔδωκαν (5656) αὐτῷ πιεῖν (5629) οἶνον μετὰ χολῆς μεμιγμένον· (5772) καὶ γευσάμενος (5666) οὐκ ἠθέλησεν (5656) πιεῖν. (5629)
WH – εδωκαν (5656) αυτω πιειν (5629) οινον μετα χολης μεμιγμενον (5772) και γευσαμενος (5666) ουκ ηθελησεν (5656) πιειν (5629)
PES – ܘܝܰܗ݈ܒ݂ܘ ܠܶܗ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܶܐ ܚܰܠܳܐ ܕ݁ܰܚܠܺܝܛ ܒ݁ܰܡܪܳܪܬ݁ܳܐ ܘܰܛܥܶܡ ܘܠܳܐ ܨܒ݂ܳܐ ܠܡܶܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile