Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:51

New American Standard Bible
Matthew 27:51
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom; and the earth shook and the rocks were split.
NA26 – Καὶ ἰδοὺ (5628) τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη (5681) ἀπ ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο, καὶ γῆ ἐσείσθη, (5681) καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, (5681)
WH – και ιδου (5640) το καταπετασμα του ναου εσχισθη (5681) [ [απ] | απ ] ανωθεν εως κατω εις δυο και η γη εσεισθη (5681) και αι πετραι εσχισθησαν (5681)
PES – ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܐܰܦ݁ܰܝ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܐܶܨܛܪܺܝ ܠܰܬ݂ܪܶܝܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܘܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܰܬ݂ ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile