Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:66

New American Standard Bible
Matthew 27:66
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they went and made the tomb secure with the guard, sealing the stone.
NA26 – οἱ δὲ πορευθέντες (5679) ἠσφαλίσαντο (5662) τὸν τάφον σφραγίσαντες (5660) τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας.
WH – οι δε πορευθεντες (5679) ησφαλισαντο (5662) τον ταφον σφραγισαντες (5660) τον λιθον μετα της κουστωδιας
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܙܰܠܘ ܐܶܙܕ݁ܗܰܪܘ ܒ݁ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܘܰܚܬ݂ܰܡܘ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܗܳܝ ܥܰܡ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile