Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 28:5

New American Standard Bible
Matthew 28:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the angel said to the women, "Do not be afraid; for I know that you are looking for Jesus who has been crucified.
NA26 – ἀποκριθεὶς class="show tvm">(5679) δὲ ἄγγελος εἶπεν class="show tvm">(5627) ταῖς γυναιξίν, Μὴ φοβεῖσθε class="show tvm">(5737) ὑμεῖς, οἶδα class="show tvm">(5758) γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον class="show tvm">(5772) ζητεῖτε· class="show tvm">(5719)
WH – αποκριθεις class="show tvm">(5679) δε ο αγγελος ειπεν class="show tvm">(5627) ταις γυναιξιν μη φοβεισθε class="show tvm">(5737) υμεις οιδα class="show tvm">(5758) γαρ οτι ιησουν τον εσταυρωμενον class="show tvm">(5772) ζητειτε class="show tvm">(5719)
PES – ܥܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܢܶܫܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܳܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܠܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܒ݁ܳܥܝܳܢ ܐܢ݈ܬ݁ܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile