Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 2:2

New American Standard Bible
Matthew 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Where is He who has been born King of the Jews? For we saw His star in the east and have come to worship Him."
NA26 – λέγοντες, (5723) Ποῦ ἐστιν (5748) τεχθεὶς (5685) βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν (5627) γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν (5627) προσκυνῆσαι (5658) αὐτῷ.
WH – λεγοντες (5723) που εστιν (5719) ο τεχθεις (5685) βασιλευς των ιουδαιων ειδομεν (5627) γαρ αυτου τον αστερα εν τη ανατολη και ηλθομεν (5627) προσκυνησαι (5658) αυτω
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܚܙܰܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܗ ܒ݁ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܝܢ ܠܡܶܣܓ݁ܰܕ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile