Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 2:4

New American Standard Bible
Matthew 2:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And gathering together all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Messiah was to be born.
NA26 – καὶ συναγαγὼν (5631) πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο (5711) παρ αὐτῶν ποῦ Χριστὸς γεννᾶται. (5743)
WH – και συναγαγων (5631) παντας τους αρχιερεις και γραμματεις του λαου επυνθανετο (5711) παρ αυτων που ο χριστος γενναται (5743)
PES – ܘܟ݂ܰܢܶܫ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܳܐ ܡܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile