Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 3:1

New American Standard Bible
Matthew 3:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now in those days John the Baptist came, preaching in the wilderness of Judea, saying,
NA26 – Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται class="show tvm">(5736) Ἰωάννης βαπτιστὴς κηρύσσων class="show tvm">(5723) ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας
WH – εν δε ταις ημεραις εκειναις παραγινεται class="show tvm">(5736) ιωαννης ο βαπτιστης κηρυσσων class="show tvm">(5723) εν τη ερημω της ιουδαιας
PES – ܒ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile