Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 3:11

New American Standard Bible
Matthew 3:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "As for me, I baptize you with water for repentance, but He who is coming after me is mightier than I, and I am not fit to remove His sandals; He will baptize you with the Holy Spirit and fire.
NA26 – ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω (5719) ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος (5740) ἰσχυρότερός μού ἐστιν, (5748) οὗ οὐκ εἰμὶ (5748) ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· (5658) αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει (5692) ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί·
WH – εγω μεν υμας βαπτιζω (5719) εν υδατι εις μετανοιαν ο δε οπισω μου ερχομενος (5740) ισχυροτερος μου εστιν (5719) ου ουκ ειμι (5719) ικανος τα υποδηματα βαστασαι (5658) αυτος υμας βαπτισει (5692) εν πνευματι αγιω και πυρι
PES – ܐܶܢܳܐ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܝܳܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܰܪܝ ܐܳܬ݂ܶܐ ܚܰܣܺܝܢ ܗ݈ܽܘ ܡܶܢܝ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܣܳܢܰܘܗ݈ܝ ܠܡܶܫܩܰܠ ܗܽܘ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܰܒ݂ܢܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile