Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 4:24

New American Standard Version
Matthew 4:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The news about Him spread throughout all Syria; and they brought to Him all who were ill, those suffering with various diseases and pains, demoniacs, epileptics, paralytics; and He healed them.
NA26 – καὶ ἀπῆλθεν (5627) ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν (5656) αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας (5723) ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους (5746) καὶ δαιμονιζομένους (5740) καὶ σεληνιαζομένους (5740) καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν (5656) αὐτούς.
WH – και απηλθεν (5627) η ακοη αυτου εις ολην την συριαν και προσηνεγκαν (5656) αυτω παντας τους κακως εχοντας (5723) ποικιλαις νοσοις και βασανοις συνεχομενους (5746) [ | [και] ] δαιμονιζομενους (5740) και σεληνιαζομενους (5740) και παραλυτικους και εθεραπευσεν (5656) αυτους
PES – ܘܶܐܫܬ݁ܡܰܥ ܛܶܒ݁ܶܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܒ݁ܺܝܫ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܶܐ ܡܫܰܚܠܦ݂ܶܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܠܺܝܨܺܝܢ ܒ݁ܬ݂ܰܫܢܺܝܩܶܐ ܘܕ݂ܰܝܘܳܢܶܐ ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ ܐܶܓ݁ܳܪܶܐ ܘܰܡܫܰܪܰܝܳܐ ܘܰܐܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile