Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 4:4

New American Standard Bible
Matthew 4:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He answered and said, "It is written: 'MAN SHALL NOT LIVE ON BREAD ALONE, BUT ON EVERY WORD THAT COMES OUT OF THE MOUTH OF GOD.'"
NA26 – δὲ ἀποκριθεὶς (5679) εἶπεν, (5627) Γέγραπται, (5769) Οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται (5695) ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ (5740) διὰ στόματος θεοῦ.
WH – ο δε αποκριθεις (5679) ειπεν (5627) γεγραπται (5769) ουκ επ αρτω μονω ζησεται (5695) ο ανθρωπος αλλ επι παντι ρηματι εκπορευομενω (5740) δια στοματος θεου
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܠܰܚܡܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܚܳܝܶܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܠܳܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܩܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile