Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:11

New American Standard Bible
Matthew 5:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Blessed are you when {people} insult you and persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of Me.
NA26 – μακάριοί ἐστε (5748) ὅταν ὀνειδίσωσιν (5661) ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν (5632) πᾶν πονηρὸν καθ ὑμῶν ψευδόμενοι (5730) ἕνεκεν ἐμοῦ·
WH – μακαριοι εστε (5719) οταν ονειδισωσιν (5661) υμας και διωξωσιν (5661) και ειπωσιν (5632) παν πονηρον καθ υμων [ ψευδομενοι (5730) | [ψευδομενοι] (5740) ] ενεκεν εμου
PES – ܛܽܘܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܡܚܰܣܕ݁ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܪܳܕ݂ܦ݁ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܡܶܠܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܒ݁ܕ݂ܰܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile