Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:24

New American Standard Bible
Matthew 5:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – leave your offering there before the altar and go; first be reconciled to your brother, and then come and present your offering.
NA26 – ἄφες (5628) ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε (5720) πρῶτον διαλλάγηθι (5649) τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν (5631) πρόσφερε (5720) τὸ δῶρόν σου.
WH – αφες (5628) εκει το δωρον σου εμπροσθεν του θυσιαστηριου και υπαγε (5720) πρωτον διαλλαγηθι (5649) τω αδελφω σου και τοτε ελθων (5631) προσφερε (5720) το δωρον σου
PES – ܫܒ݂ܽܘܩ ܬ݁ܰܡܳܢ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܟ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܘܙܶܠ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܐܶܬ݂ܪܰܥܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܳܐ ܩܰܪܶܒ݂ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile