Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:27

New American Standard Bible
Matthew 6:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And which of you by worrying can add a single day to his life's span?
NA26 – τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν class="show tvm">(5723) δύναται class="show tvm">(5736) προσθεῖναι class="show tvm">(5629) ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;
WH – τις δε εξ υμων μεριμνων class="show tvm">(5723) δυναται class="show tvm">(5736) προσθειναι class="show tvm">(5629) επι την ηλικιαν αυτου πηχυν ενα
PES – ܡܰܢܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܨܶܦ݂ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܰܘܣܳܦ݂ܽܘ ܥܰܠ ܩܰܘܡܬ݂ܶܗ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile