Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:29

New American Standard Bible
Matthew 6:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – yet I say to you that not even Solomon in all his glory clothed himself like one of these.
NA26 – λέγω (5719) δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο (5639) ὡς ἓν τούτων.
WH – λεγω (5719) δε υμιν οτι ουδε σολομων εν παση τη δοξη αυτου περιεβαλετο (5639) ως εν τουτων
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ܠܳܐ ܫܠܶܝܡܳܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܣܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile