Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:34

New American Standard Bible
Matthew 6:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "So do not worry about tomorrow; for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.
NA26 – μὴ οὖν μεριμνήσητε (5661) εἰς τὴν αὔριον, γὰρ αὔριον μεριμνήσει (5692) ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ κακία αὐτῆς.
WH – μη ουν μεριμνησητε (5661) εις την αυριον η γαρ αυριον μεριμνησει (5692) [ | ] αρκετον τη ημερα η κακια αυτης
PES – ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܡܚܳܪ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܚܳܪ ܝܳܨܶܦ݂ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܣܳܦ݂ܶܩ ܠܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile