Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:34

New American Standard Bible
Matthew 6:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "So do not worry about tomorrow; for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.
NA26 – μὴ οὖν μεριμνήσητε (5661) εἰς τὴν αὔριον, γὰρ αὔριον μεριμνήσει (5692) ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ κακία αὐτῆς.
WH – μη ουν μεριμνησητε (5661) εις την αυριον η γαρ αυριον μεριμνησει (5692) [ | ] αρκετον τη ημερα η κακια αυτης
PES – ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܡܚܳܪ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܚܳܪ ܝܳܨܶܦ݂ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܣܳܦ݂ܶܩ ܠܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile