Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 7:15

New American Standard Bible
Matthew 7:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Beware of the false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves.
NA26 – Προσέχετε (5720) ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται (5736) πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσιν (5748) λύκοι ἅρπαγες.
WH – προσεχετε (5720) απο των ψευδοπροφητων οιτινες ερχονται (5736) προς υμας εν ενδυμασιν προβατων εσωθεν δε εισιν (5719) λυκοι αρπαγες
PES – ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܠܒ݂ܽܘܫܶܐ ܕ݁ܶܐܡܪܶܐ ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܺܐܒ݂ܶܐ ܚܳܛܽܘܦ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile