Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 7:8,22

New American Standard Bible
Matthew 7:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened.
NA26 – πᾶς γὰρ αἰτῶν (5723) λαμβάνει (5719) καὶ ζητῶν (5723) εὑρίσκει (5719) καὶ τῷ κρούοντι (5723) ἀνοιγήσεται. (5691)
WH – πας γαρ ο αιτων (5723) λαμβανει (5719) και ο ζητων (5723) ευρισκει (5719) και τω κρουοντι (5723) ανοιγησεται (5691)
PES – ܟ݁ܽܠ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܫܳܐܶܠ ܢܳܣܶܒ݂ ܘܰܕ݂ܒ݂ܳܥܶܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܢܳܩܶܫ ܡܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Many will say to Me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles?'
NA26 – πολλοὶ ἐροῦσίν (5692) μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν, (5656) καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; (5656)
WH – πολλοι ερουσιν (5692) μοι εν εκεινη τη ημερα κυριε κυριε ου τω σω ονοματι επροφητευσαμεν (5656) και τω σω ονοματι δαιμονια εξεβαλομεν (5627) και τω σω ονοματι δυναμεις πολλας εποιησαμεν (5656)
PES – ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ ܒ݁ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܡܳܪܝ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܒ݁ܰܫܡܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܢܰܒ݁ܺܝܢ ܘܒ݂ܰܫܡܳܟ݂ ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܐܰܦ݁ܶܩܢ ܘܒ݂ܰܫܡܳܟ݂ ܚܰܝܠܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile