Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:14

New American Standard Bible
Matthew 8:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When Jesus came into Peter's home, He saw his mother-in-law lying sick in bed with a fever.
NA26 – Καὶ ἐλθὼν (5631) Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου εἶδεν (5627) τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην (5772) καὶ πυρέσσουσαν· (5723)
WH – και ελθων (5631) ο ιησους εις την οικιαν πετρου ειδεν (5627) την πενθεραν αυτου βεβλημενην (5772) και πυρεσσουσαν (5723)
PES – ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܚܙܳܐ ܠܰܚܡܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܪܰܡܝܳܐ ܘܰܐܚܺܝܕ݂ܳܐ ܠܳܗ ܐܶܫܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile