Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:21

New American Standard Bible
Matthew 8:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And another of the disciples said to Him, "Lord, allow me first to go and bury my father."
NA26 – ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν (5627) αὐτῷ, Κύριε, ἐπίτρεψόν (5657) μοι πρῶτον ἀπελθεῖν (5629) καὶ θάψαι (5658) τὸν πατέρα μου.
WH – ετερος δε των μαθητων [ | [αυτου] ] ειπεν (5627) αυτω κυριε επιτρεψον (5657) μοι πρωτον απελθειν (5629) και θαψαι (5658) τον πατερα μου
PES – ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܐܰܦ݁ܶܣ ܠܺܝ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܐܺܙܰܠ ܐܶܩܒ݁ܽܘܪ ܐܳܒ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile