Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:3

New American Standard Bible
Matthew 8:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus reached out with His hand and touched him, saying, "I am willing; be cleansed." And immediately his leprosy was cleansed.
NA26 – καὶ ἐκτείνας (5660) τὴν χεῖρα ἥψατο (5662) αὐτοῦ λέγων, (5723) Θέλω, (5719) καθαρίσθητι· (5682) καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη (5681) αὐτοῦ λέπρα.
WH – και εκτεινας (5660) την χειρα ηψατο (5662) αυτου λεγων (5723) θελω (5719) καθαρισθητι (5682) και ευθεως εκαθαρισθη (5681) αυτου η λεπρα
PES – ܘܰܦ݂ܫܰܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܩܪܶܒ݂ ܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܳܐ ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܺܝ ܓ݁ܰܪܒ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile