Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:9

New American Standard Bible
Matthew 8:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For I also am a man under authority, with soldiers under me; and I say to this one, 'Go!' and he goes, and to another, 'Come!' and he comes, and to my slave, 'Do this!' and he does {it.}"
NA26 – καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι (5748) ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων (5723) ὑπ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω (5719) τούτῳ, Πορεύθητι, (5676) καὶ πορεύεται, (5736) καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, (5736) καὶ ἔρχεται, (5736) καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον (5657) τοῦτο, καὶ ποιεῖ. (5719)
WH – και γαρ εγω ανθρωπος ειμι (5719) υπο εξουσιαν [ [τασσομενος] (5746) | ] εχων (5723) υπ εμαυτον στρατιωτας και λεγω (5719) τουτω πορευθητι (5676) και πορευεται (5736) και αλλω ερχου (5737) και ερχεται (5736) και τω δουλω μου ποιησον (5657) τουτο και ποιει (5719)
PES – ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܕ݁ܙܶܠ ܘܳܐܙܶܠ ܘܠܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܘܰܠܥܰܒ݂ܕ݁ܝ ܕ݁ܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile