Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 9:24

New American Standard Bible
Matthew 9:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He said, "Leave; for the girl has not died, but is asleep." And they {began} laughing at Him.
NA26 – ἔλεγεν, (5707) Ἀναχωρεῖτε, (5720) οὐ γὰρ ἀπέθανεν (5627) τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει. (5719) καὶ κατεγέλων (5707) αὐτοῦ.
WH – ελεγεν (5707) αναχωρειτε (5720) ου γαρ απεθανεν (5627) το κορασιον αλλα καθευδει (5719) και κατεγελων (5707) αυτου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܪܽܘܩܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܘܓ݂ܳܚܟ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile