Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 9:33

New American Standard Bible
Matthew 9:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And after the demon was cast out, the man who was {previously} unable to speak talked; and the crowds were amazed, {and were} saying, "Nothing like this has ever been seen in Israel."
NA26 – καὶ ἐκβληθέντος (5685) τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν (5656) κωφός. καὶ ἐθαύμασαν (5656) οἱ ὄχλοι λέγοντες, (5723) Οὐδέποτε ἐφάνη (5648) οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ.
WH – και εκβληθεντος (5685) του δαιμονιου ελαλησεν (5656) ο κωφος και εθαυμασαν (5656) οι οχλοι λεγοντες (5723) ουδεποτε εφανη (5648) ουτως εν τω ισραηλ
PES – ܘܡܶܢ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܩ ܕ݁ܰܝܘܳܐ ܡܰܠܶܠ ܗܰܘ ܚܰܪܫܳܐ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܘ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܡܬ݂ܽܘܡ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܒ݁ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile