Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philemon 1:15

New American Standard Version
Philemon 1:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For perhaps he was for this reason separated {from you} for a while, that you would have him back forever,
NA26 – τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη (5681) πρὸς ὥραν ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς, (5725)
WH – ταχα γαρ δια τουτο εχωρισθη (5681) προς ωραν ινα αιωνιον αυτον απεχης (5725)
PES – ܟ݁ܒ݂ܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܫܰܢܺܝ ܕ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܬ݁ܶܐܚܕ݁ܺܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile