Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philemon 1:22

New American Standard Bible
Philemon 1:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At the same time also prepare me a lodging, for I hope that through your prayers I will be given to you.
NA26 – ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ (5720) μοι ξενίαν, ἐλπίζω (5719) γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι (5701) ὑμῖν.
WH – αμα δε και ετοιμαζε (5720) μοι ξενιαν ελπιζω (5719) γαρ οτι δια των προσευχων υμων χαρισθησομαι (5701) υμιν
PES – ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܛܰܝܶܒ݂ ܠܺܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܰܫܪܝܳܐ ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܒ݂ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile