Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philemon 1:7

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Philemon 1:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I have come to have much joy and comfort in your love, because the hearts of the saints have been refreshed through you, brother.
NA26 – χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον (5627) καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται (5769) διὰ σοῦ, ἀδελφέ.
WH – χαραν γαρ πολλην εσχον (5627) και παρακλησιν επι τη αγαπη σου οτι τα σπλαγχνα των αγιων αναπεπαυται (5769) δια σου αδελφε
PES – ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܘܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܚܽܘܒ݂ܳܟ݂ ܐܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܘ ܪܰܚܡܶܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain