Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 1:20

New American Standard Version
Philippians 1:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – according to my earnest expectation and hope, that I will not be put to shame in anything, but {that} with all boldness, Christ will even now, as always, be exalted in my body, whether by life or by death.
NA26 – κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, (5701) ἀλλ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται (5701) Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου.
WH – κατα την αποκαραδοκιαν και ελπιδα μου οτι εν ουδενι αισχυνθησομαι (5701) αλλ εν παση παρρησια ως παντοτε και νυν μεγαλυνθησεται (5701) χριστος εν τω σωματι μου ειτε δια ζωης ειτε δια θανατου
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܘܰܡܣܰܟ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܐܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܓ݂ܰܠܝܽܘܬ݂ ܐܰܦ݁ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܐܳܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܢܶܬ݂ܪܰܘܪܰܒ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܝ ܐܶܢ ܒ݁ܚܰܝܶܐ ܘܶܐܢ ܒ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser: