Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 1:9

New American Standard Bible
Philippians 1:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And this I pray, that your love may overflow still more and more in real knowledge and all discernment,
NA26 – καὶ τοῦτο προσεύχομαι, (5736) ἵνα ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ (5725) ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει,
WH – και τουτο προσευχομαι (5736) ινα η αγαπη υμων ετι μαλλον και μαλλον περισσευη (5725) εν επιγνωσει και παση αισθησει
PES – ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܢܶܣܓ݁ܶܐ ܘܢܶܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܚܽܘܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܣܽܘܟ݁ܳܠ ܕ݁ܪܽܘܚ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile