Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 2:19

New American Standard Bible
Philippians 2:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But I hope, in the Lord Jesus, to send Timothy to you shortly, so that I also may be encouraged when I learn of your condition.
NA26 – Ἐλπίζω (5719) δὲ ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Τιμόθεον ταχέως πέμψαι (5658) ὑμῖν, ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ (5725) γνοὺς (5631) τὰ περὶ ὑμῶν.
WH – ελπιζω (5719) δε εν κυριω ιησου τιμοθεον ταχεως πεμψαι (5658) υμιν ινα καγω ευψυχω (5725) γνους (5631) τα περι υμων
PES – ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܐܫܰܕ݁ܰܪ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܺܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܢܝܳܚܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܠܰܦ݂ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile