Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 2:28

New American Standard Bible
Philippians 2:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore I have sent him all the more eagerly so that when you see him again you may rejoice and I may be less concerned {about you.}
NA26 – σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα (5656) αὐτὸν ἵνα ἰδόντες (5631) αὐτὸν πάλιν χαρῆτε (5647) κἀγὼ ἀλυπότερος . (5753)
WH – σπουδαιοτερως ουν επεμψα (5656) αυτον ινα ιδοντες (5631) αυτον παλιν χαρητε (5647) καγω αλυποτερος ω (5725)
PES – ܚܦ݂ܺܝܛܳܐܝܺܬ݂ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܶܗ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܬ݁ܶܚܙܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܬ݁ܶܚܕ݁ܽܘܢ ܘܠܺܝ ܩܰܠܺܝܠ ܢܶܗܘܶܐ ܢܦ݂ܺܐܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile