Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 3:15

New American Standard Bible
Philippians 3:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, all who are mature, let's have this attitude; and if in anything you have a different attitude, God will reveal that to you as well;
NA26 – Ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν· (5725) καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε, (5719) καὶ τοῦτο θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει· (5692)
WH – οσοι ουν τελειοι τουτο φρονωμεν (5725) και ει τι ετερως φρονειτε (5719) και τουτο ο θεος υμιν αποκαλυψει (5692)
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܓ݂ܡܺܝܪܺܝܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬ݂ܪܰܥܽܘܢ ܘܶܐܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܓ݂ܠܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile