Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 3:19

New American Standard Bible
Philippians 3:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – whose end is destruction, whose god is {their} appetite, and {whose} glory is in their shame, who have their minds on earthly things.
NA26 – ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν θεὸς κοιλία καὶ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες. (5723)
WH – ων το τελος απωλεια ων ο θεος η κοιλια και η δοξα εν τη αισχυνη αυτων οι τα επιγεια φρονουντες (5723)
PES – ܕ݁ܚܰܪܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܗܽܘܢ ܟ݁ܰܪܣܗܽܘܢ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܗܽܘܢ ܒ݁ܶܗܬ݁ܰܬ݂ܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܰܪܥܺܝܬ݂ܗܽܘܢ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile