Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 3:21

New American Standard Bible
Philippians 3:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who will transform the body of our lowly condition into conformity with His glorious body, by the exertion of the power that He has even to subject all things to Himself.
NA26 – ὃς μετασχηματίσει (5692) τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι (5738) αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα.
WH – ος μετασχηματισει (5692) το σωμα της ταπεινωσεως ημων συμμορφον τω σωματι της δοξης αυτου κατα την ενεργειαν του δυνασθαι (5738) αυτον και υποταξαι (5658) [ αυτω | αυτω ] τα παντα
PES – ܕ݁ܗܽܘ ܢܚܰܠܶܦ݂ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܡܽܘܟ݁ܳܟ݂ܰܢ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠ ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile